Tin của Lê & Lê
 

Các nhãn hiệu của TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM cho các dịch vụ trong Nhóm 39 (Nice Classification) đã được đăng ký tại Việt Nam (số GCNĐK 259939 & 259940)

Nhãn hiệu STAR WORLD của Star Television Productions Limited (British Virgin Islands) đã được đăng ký tại Việt Nam (số GCNĐK 255057) cho các sản phẩm và dịch vụ trong Nhóm 9, 38 và 41 (Nice Classification)

Kiểu dáng công nghiệp DÂY của Apple Inc. (US) đã được cấp các Bằng độc quyền KDCN số 22103 – 22108 & 22111 tại Việt Nam.